อุทธรณ์ร้องทุกข์มติที่ประชมสภา
 
 
 
 
     
 

 
     
 
 
นางสุนีย์   ตริยางกูรศร

วัน   เดือน  ปี  เกิด     ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๔๘๕  
ประวัติการศึกษา
        ๑. หลักสูตรบัญชีจากโรงเรียนศรีศักดิ์   พ.ศ. ๒๕๐๙
        ๒. หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๔๓
        ๓. ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๔๔
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน          
        ประธานกรรมการและกรรมผู้จัดการบริษัทก้าวหน้าไก่สด  จำกัด  บริษัทก้าวหน้า  โภคภัณฑ์  จำกัด  และบริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  จำกัด
ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต
        ๑. ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดอุบลราชธานี
        ๒. ประธานมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  จังหวัดอุบลราชธานี
        ๓. ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด    - ป.ม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail :info@ubru.ac.th