ผศ.ประชุม ผงผ่าน
อธิการบดี
 
     


ผศ.ดร.อนันต์ ขัมภรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิทยพัฒนา
ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร
ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
     
ผศ.ดร.อารี หลวงนา
รองอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
     
รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล
รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์
รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้
     
ผศ.ดร.รักชาติ ท่าโพธิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.สุวัฒน์ บรรลือ
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
ผศ.ดำรงชัย โสกัณฑัต
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.กชกร ธิปัตดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
     
นายสุเชาวน์ มีหนองหว้า
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.เสริฐ เขียนนอก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ กอมณี
คณบดีคณะนิติศาสตร์
     


ผศ.จริยา ปัณฑวังกูร
คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
รศ.ดร.ดำรงฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์
คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
     
นางนภาดล สีหพันธ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     
ผศ.ศักดา บุญยืด
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.วรรษชน สีหบุตร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     
รศ.ดร.จำลอง วงษ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.กิติรัตน์ สีหบัณฑ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
     
ผศ.สนธยา เกาะสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน
นางรุ่งทิพย์ บุญจำรูญ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายอาคม สวัสดิ์มงคล
ผู้อำนวยการกองกลาง

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th