อุทธรณ์ร้องทุกข์มติที่ประชมสภา
 
 
 
 
     
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์
ประธานกรรมการ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย วิโรจน์อุไรเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ยุระชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งยง เรืองทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 

นายนิคม ทองพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายสุทธิพร ไชยพิเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายสมควร วงษ์มา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จำปาอ่อน
ผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ กรรมการ

นายบุญศรี ไหลศิริกุล
ผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการ กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร โพธิ์งาม
เลขานุการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ สาธุพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
     
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th