มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน น ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก
  มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องบัวทิพย์ ๓ ชั้น ๔ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก