อุทธรณ์ร้องทุกข์มติที่ประชมสภา
 
 
 
 
 
 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน
ประธานกรรมการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ สังกาศ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ภู่เกิด
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย หาญหิรัญ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณูญพงษ์ ศรีวิรัตน์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.สุรีรัตน์ บุตรพรหม
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา ปัณฑวังกูร
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง บุญทน
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
อาจารย์ ดร. ปริญญา มูลสิน
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
อาจารย์ ดร.กชพงศ์ สารการ
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร พรพงศ์
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
รองศาสตราจารย์ประยงค์ ฐิติธนานนท์
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ขัมภรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

นายอุทัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th