อุทธรณ์ร้องทุกข์มติที่ประชมสภา
 
 
 
 
 
 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน
ประธานกรรมการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ สังกาศ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร พรพงษ์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย หาญหิรัญ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย พัฒนเศรษฐานนท์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์สุมาลี อุณหวณิชย์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
อาจารย์ ดร.สุจิตรา สืบนุการณ์
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ควรรู้ดี
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง บุญทน
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตังควนิช
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
16
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
19
อาจารย์ ดร.กชพงศ์ สารการ
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ขัมภรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

นายอุทัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th