อุทธรณ์ร้องทุกข์มติที่ประชมสภา
 
 
 
 
 
 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน
ประธานกรรมการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร ภู่เกิด
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ดร.จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี หลวงนา กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
รองศาสตราจารย์บุญยืน ชัยสุโรจน์
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
รองศาสตราจารย์ชาญชัย สุกใส
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา ปัณฑวังกูร
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร พรพงศ์
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ขัมภรัตน์
เลขานุการ
 
 
 
นายอุทัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th