top
logo

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ บริเวณหมู่บ้านร่วมใจและบริเวณหมู่บ้านเก้าหลัง จำวน 2 หลัง 

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready