คณะ 2018-05-16T06:32:04-05:00

หลักสูตร

หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยแบ่งเป็นคณะ/สาขาวิชา ครอบคลุม 2 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะวิชาต่างๆ ดัง

  • ระดับปริญญาตรี จำนวน 44 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาไทย 37 สาขาวิชา และ หลักสูตรนานาชาติ 7 สาขาวิชา
  • ระดับปริญญาโท จำนวน 14 สาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาไทย 10 สาขาวิชา หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 สาขาวิชา และ หลักสูตรนานาชาติ 3 สาขาวิชา
  • ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษาเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 3 สาขาวิชา

การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF)

ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 61 หลักสูตร ทุกหลักสูตรได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HEd) โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพครบทุกหลักสูตร รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบครบทุกหลักสูตรแล้ว

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2559 ที่เป็นไปตามกรอบ TQF: HEd จำนวน 5 หลักสูตร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว

รายชื่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558
ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แยกตามรายคณะวิชา

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ?

ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร
ติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม