UBRU Story 2018-05-15T03:58:53-05:00


UBRU STORY

UBRU NEWS / UBRU PRIDE

เปิด Imagine Village….

UBRU NEWS

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก UBRU

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก BU โดยผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก UBRU

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก BU โดยผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก UBRU

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก BU โดยผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)

UBRU PRIDE

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก UBRU

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก BU โดยผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก UBRU

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก BU โดยผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก UBRU

เสริมความแข็งแกร่งด้านเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟให้เด็ก BU โดยผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU)