ชื่อแบบฟอร์ม
ชนิดของแบบฟอร์ม
 
     
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานศูนย์คอมพิวเตอร์
 
           แบบคำร้องขอใช้บริการแจ้งซ่อมระบบโทรศัพท์
 
           แบบคำร้องขอ Login Internet
 
           แบบคำร้องขอใช้บริการไอทีคลีนิก (ซ่อมบำรุง)
 
     
แบบฟอร์มกรอกฐานข้อมูลการเงินอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2554    
           แบบฟอร์มกรอกฐานข้อมูลการเงิน
 
     
แบบฟอร์มงานบริการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย    
             แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบจัดการชั้นเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
             แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
             แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิก User Account ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
     
แบบฟอร์มงานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ    
             แบบฟอร์มขอเบิกกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์
 
             แบบฟอร์มขอเบิกชุดยาสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ
 
 
แบบฟอร์มสำนักบริการวิชาการชุมชน    
               แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ในการให้บริการวิชาการชุมชน สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
     
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างบัณฑิตวิทยาลัย    
แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย
 
               ทะเบียนครุภัณฑ์
 
               แบบทะเบียนครุภัณฑ์ (บัณฑิตวิทยาลัย)
 
               แบบใบเบิกค่าตอบแทน-ใช้สอย (บัณฑิตวิทยาลัย)
 
               แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (บัณฑิตวิทยาลัย)
 
               แบบฟอร์มใบตรวจการจ้าง (บัณฑิตวิทยาลัย)
 
               แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (บัณฑิตวิทยาลัย)
 
     
แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตร/สาขาวิชา)    
               ทะเบียนครุภัณฑ์
 
               แบบทะเบียนคุมพัสดุ (สาขา)
 
               แบบใบเบิกค่าตอบแทน-ใช้สอย (สาขา)
 
               แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (สาขา)
 
               แบบฟอร์มใบตรวจการจ้าง (สาขา)
 
               แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (สาขา)
 
     
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย    
     
แบบที่ 1 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ในเขตอำเภอเมือง อำเภอวาริน และศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน 
แบบที่ 2 แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ไปราชการต่างอำเภอและต่างจังหวัด
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
แบบคำร้องขอใช้บริการ ระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
แบบฟอร์มขอใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการกลางคอมพิวเตอร์
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบการเงิน การคลัง จัดซื้อหรือจ้าง
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก)
 
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน    
แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน)
แบบฟอร์มใบเบิกค่าจ้าง ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน)
ใบตรวจรับการจ้าง  
แบบฟอร์มใบสำคัญรับงิน
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน
แบบฟอร์มภาระงาน (ภาคปกติ)
เกณฑ์ภาระงาน และ มาตรฐานภาะงานขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน
 
 
แบบฟอร์มแบบประเมิน
แบบประเมินบุคลากร รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2555
 
แบบประเมินบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555
 
แบบประเมิน ปีงบประมาณ 2554 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554)‏
 
  1. กลุ่มวิชาการ
  2. กลุ่มบริการ
  3. กลุ่มบริหาร
  4. กลุ่มสำนักงาน
 
 
แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบงานบุคลากร

   
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
 
ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
 
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาคลอดบุตร
 
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan)
 
แบบฟอร์มกรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน
 
บัญชีลงเวลาและเบิกเงินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (กศ.บป.)
 
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 
คำขอมีบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
แบบบันทึกคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการสถานที่ราชการ
 
แบบใบลาอุปสมบท
 
แบบฟอร์มขออนุญาติเปลี่ยนหน้าที่เวรปฏิบัติการ/ตรวจเวร
 
หนังสือสัญญาสวัสดิการเงินกู้ กองทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
 
หนังสือขอลาออก