คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๒๘๔๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงาน
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๒๔๖๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงาน
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๒๒๕๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการ เรื่องพลังงานภายในองค์กร
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่ ๐๐๘๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
 
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓
  

   
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th