top
logo

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นักเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)  สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง  ครู  (จำนวน 1 อัตรา)


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready