top
logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์    จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready