top
logo

ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นักเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)  สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร ครู (จำนวน 4 อัตรา)

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready