top
logo

รับสมัคร ครู โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและ การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นักเรียน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน สอนและวิจัย  ตำแหน่ง ครู  (4 อัตรา)

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

ใบสมัครงาน

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready