top
logo

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (สายสนับสนุน)  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ  สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์    จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready