top
logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว   สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    จำนวน 5 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้   


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready