top
logo

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)  ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติจำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready