top
logo

ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 นั้น บัดนี้ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ (จำนวน 1 อัตรา) 
    ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาเภสัชภัณฑ์ หรือ ที่เกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready