top
logo

ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นั้น บัดนี้ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ (จำนวน 1 อัตรา)

        อัตราค่าจ้าง งบประมาณแผ่นดิน ระดับปริญญาโท 26,250.- บาท , ปริญญาเอก 31,500.- บาท


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready