top
logo

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน สอนและวิจัย

       ตำแหน่ง อาจารย์  (1 อัตรา)  อัตราเงินเดือน งบประมาณแผ่นดิน ระดับปริญญาโท 26,250.- บาท , ปริญญาเอก 31,500.-บาท

       เกณฑ์มาตรฐาานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

       ใบสมัครงาน


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready