top
logo

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย เป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัด สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ (1 อัตรา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 06-1040-7951


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready