top
logo

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อัตราเงินเดือน งบประมาณแผ่นดิน ระดับปริญญาโท 26,250.- บาท , ปริญญาเอก 31,500.-บาท

ตำแหน่ง อาจารย์  (1 อัตรา)

เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษ

ใบสมัครงาน 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready