top
logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร  สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี    จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready