top
logo

รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready