top
logo

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) โรงเรียนสาธิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ การสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

     ตำแหน่ง อาจารย์ (จำนวน 1 อัตรา)


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready