top
logo

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสาธิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ตำแหน่งครู  สังกัดโรงเรียนสาธิต  จำนวน 3 อัตรา  ตามรายละเอียดดังนี้


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready