top
logo

ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ (จำนวน 1 อัตรา)


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready