top
logo

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์  อ่อนฤทธิ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ๔  ปี  ในวันอังคารที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้กำหนดวันรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ระหว่างวันที่  ๗ - ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ผู้สนใจสมัครและผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  สามารถส่งเอกสารด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสาร  ดังนี้

๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ที่ ๑๔/๒๕๖๔  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  และ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๔. ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๕. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๖. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๗. แบบเสนอประวัติและผลงาน  ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๘. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready