top
logo

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ลงวันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  เรื่อง  รายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  และหลักเกณฑ์  วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

๓. ปฏิทินปฏิบัติการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๔. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๕. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สำหรับ กรรรมการสภามหาวิทยาลัย  ข้าราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลัย

๖. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  สำหรับ คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน และสำนัก

๗. แบบเสนอประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

๙. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  ลงวันที่  ๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready