top
logo

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฯ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

๓. ปฏิทินปฏิบัติการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๔. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๕. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำหรับ กรรรมการสภามหาวิทยาลัย ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย

๖. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำหรับ คณะ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน และสำนัก

๗. แบบเสนอประวัติและผลงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๘. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒

๙. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐. ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มีสิทธินำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

๑๑. การนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ของผู้เข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลอุบลราชธานี


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready