top
logo

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

       ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของ รองศาสตราจารย์ชาญชัย  สุกใส  จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ๔  ปี  ในวันอาทิตย์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  และคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ได้กำหนดวันรับสมัครและรับการเสนอชื่อ ระหว่างวันที่  ๒๙  ตุลาคม – ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  และกำหนดให้เสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์  การบริหารส่วนงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ  บุคลากรของส่วนงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจร่วมฟัง  ในวันอังคารที่ ๒๔  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

       ในการนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครหรือเสนอชื่อ  สามารถยื่นใบสมัครหรือยื่นแบบเสนอเสนอชื่อพร้อมแบบเสนอประวัติและผลงานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  ๒๙  ตุลาคม – ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารเรียนและปฏิบัติการ โดยใช้แบบใบสมัคร  แบบเสนอชื่อ และแบบเสนอประวัติและผลงาน  ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดเท่านั้น  รายละเอียดตามเอกสารดังต่อไปนี้

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready