top
logo

ประกาศ มาตรการ แนวปฏิบัติ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

        ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

           อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

       ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

           ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

            ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

        ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

        ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

        ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

        ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

      การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดกิจกรรมปีใหม่ (ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

           ของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

        ของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

        ของเชื้อโรค COVID-19 (ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

       ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

            สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

        พ.ศ. ๒๕๖๓)

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready