top
logo

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและลิฟต์โดยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน

>>ร่างประกาศประกวดราคา

>>ร่างเอกสารประกวดราคา


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready