top
logo

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน

๓. ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน

๔. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน

๕. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน

๖. แบบเสนอประวัติและผลงานผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน

๗. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน

๘ ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready