top
logo

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๓. ปฏิทินปฏิบัติการคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๔. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๕. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๖. แบบกรอกประวัติและผลงานผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๗. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๘. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready