top
logo

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                                                                    

 

                ด้วยการดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ครบวาระ  ๓ ปี  เมื่อวันที่               ๑๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  อาศัยความในข้อ  ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกอบกับมติสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๑๒  ตุลาคม                พ.ศ. ๒๕๖๓  และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่  ๐๒๑/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการสรรหาฯ  จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ลงวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

          คณะกรรมการสรรหาฯ  ใคร่ขอความร่วมมือท่านเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน – ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  เว้นวันหยุดราชการ  โดยส่งแบบเสนอชื่อพร้อมแนบแบบเสนอประวัติและผลงาน ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด  ด้วยตนเอง ได้ที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ห้องงานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

1.      คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

2.      ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

3.      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

4.      ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

5.      แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

6.      แบบเสนอประวัติและผลงานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

7.      ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดนิยามของคำว่าความรู้ความเชี่ยวชาญ


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready