top
logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ผ่านมาตรฐาน” การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่สถาบันการศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ผ่านมาตรฐาน” การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่สถาบันการศึกษา

สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย

----------------------------------------------------------------------------------------


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready