top
logo

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประกอบด้วยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประเภทคณาจารย์ประจำ  กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประเภทข้าราชการ  จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ๓  ปี  ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่  ๒-๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  และลงคะแนนเลือกตั้ง  ในวันศุกร์ที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐–๑๒.๐๐ น.  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

 

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready