top
logo

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 

ด้วยตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ซึ่งมีวาระคราวละ  ๓  ปี ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  และคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ได้กำหนดวันรับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๒-๑๐  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ งานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  และกำหนดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง  ในวันศุกร์ที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐–๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมไพรพะยอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  รายละเอียดตามเอกสาร  ดังนี้

 

 

 

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready