top
logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อายุงานมากกว่า ๑ ปี) ตอบแบบวัดการรับรู้ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน

++ ตอบแบบวัดการรับรู้ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” (IIT)
-------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อายุงานมากกว่า ๑ ปี) ตอบแบบวัดการรับรู้ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในhttps://itas.nacc.go.th/go/iit/xsioie
--------------------------------------
#งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready