top
logo

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก     

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน  2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ชั้น 4  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่พิเศษ/2559 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม  2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม  2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวทิพย์ 3 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2559 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2559 วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2559 วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2559 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2559 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2559 วันเสาร์ที่ 15 ตุราคม 2559 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2559 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องบัวทิพย์ 1 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560 วันศุกร์ที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 วันศุกร์ที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องบุษกร อาคาร ๑๐๐ ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน

 

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready