top
logo

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม

>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready