ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๔
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๔