top
logo

แจ้งปิดปรัปบรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย-เพิ่มเติม-(25-เม.ย-62)

ตามที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้แจ้งปิดระบบเครือข่ายเพื่อปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าในห้องควบคุมระบบเครือข่ายหลักในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.00-18.00 น. นั้น เนื่องจากวันที่ 24 เมษายน 2562 อยู่ในช่วงของการส่งเกรด ผู้เกี่ยวข้องจึงได้เลื่อนวันปิดปรับปรุงระบบมาเป็นวันที่ 25 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น.ซึ่งจะทำให้ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทุกระบบ ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready