top
logo

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่ววิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ พนักงาน

ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่ววิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

---------------------------------------------------------

เรียน   คณบดี/ผู้อำนวยการ สถาบัน ศูนย์ สำนัก กอง ทุกท่าน

ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นต้นไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดทำแบบนำเสนอภาระงาน (แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว จึงขอให้ท่านดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดของท่าน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบเดิม  โดยใช้แบบประเมินและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ  ตามแบบฟอร์มได้ที่ http://pws.ubru.ac.thเสร็จแล้วให้จัดส่งเฉพาะแบบสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยปิดผนึก (เอกสารหมายเลข ๔)  ที่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๒ ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เอกสารอื่นนอกนั้นให้เก็บไว้ที่หน่วยงาน

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready