top
logo

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                 ด้วยตำแหน่งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง  ๓  ปี เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ   ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง    ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประเภทข้าราชการ ในวันที่  ๘ – ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  และลงคะแนนเลือกตั้ง  ในวันอังคารที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ –๑๒.๐๐ น.   ณ หอประชุมไพรพะยอม (ฝั่งประตูด้านหน้า)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

                 ในการนี้  มหาวิทยาลัยฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ประจำ  และข้าราชการ รับทราบ  โดยผู้สนใจสมัครสามารถสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  โดยใช้แบบฟอร์มที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดเท่านั้น  และส่งใบสมัครด้วยตนเอง  ที่งานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร  ๑๐๐ ปี  ประสิทธิ์  สุนทโรทก  ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  รายละเอียดตามเอกสาร  ดังนี้

                      ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  พ.ศ.๒๕๕๔   DOWNLOAD

                      ๒. ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ   DOWNLOAD

                 การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                      ๑. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  DOWNLOAD     

                      ๒. ใบสมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  DOWNLOAD                

                      ๓. แบบเสนอประวัติและผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  DOWNLOAD

 

                การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประเภทข้าราชการ

                      ๑. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประเภทข้าราชการ   DOWNLOAD     

                      ๒. ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประเภทข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  DOWNLOAD                

 

                      ๓. แบบเสนอประวัติและผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ประเภทข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  DOWNLOAD

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready