top
logo

ม.ราชภัฏอุบลฯ MOU 9 สถานศึกษาใน จ.อุบลฯ พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคม

ม.ราชภัฏอุบลฯ MOU 9 สถานศึกษาใน จ.อุบลฯ พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ห้องบุษกร อาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก ชั้น 2 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา 10 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล กับ นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร นายกิติณรงค์ มาสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา นายพิทักษ์ บุญยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา นายเฉลิมยุทธ ประทีบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์ นายบัณฑิต พลอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทยา นายประถมชัย ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา และนายเสถียร บุราชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม และโรงเรียนบัวงามวิทยา เพื่อสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือวางแผนและกำหนดแนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบการศึกษา การใช้บริการห้องสมุด ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน การใช้พื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องประชุมร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการพัฒนาชุมชนสังคม สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready