top
logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนด "ถ่ายภาพหมู่เรียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559"

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนด "ถ่ายภาพหมู่เรียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559" เฉพาะหมู่เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 จึงขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนหรือตัวแทนหมู่เรียนละ 2 คน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมโกมุท

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready