รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562 14:16
อัพเดตล่าสุดเมือ วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562 14:16
ฮิต: 1436

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงาน สอนและวิจัย

       ตำแหน่ง อาจารย์  (1 อัตรา)

       >>>เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ<<<     >>>ใบสมัคร<<<