ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564 10:23
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2564 10:23
ฮิต: 505

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิต นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น บัดนี้ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา (จำนวน 1 อัตรา)