ผลสอบ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

หมวด: ข่าวรับสมัคร
สร้างเมื่อ วันพุธ, 13 มกราคม 2564 13:15
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, 13 มกราคม 2564 13:15
ฮิต: 253

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรมและการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้คำปรึกษา แนะนำ แก่นิสิต นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น บัดนี้ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง อาจารย์ (จำนวน 1 อัตรา)